Skip Navigation
The Gathering
the crazy way
The Code
Christian Vision for Men

Cymru

About/Am

CVM Cymru has one strong aim and vision: to tell men about the life changing message of Jesus Christ. We work creatively to bring this one message to men, throughout the length and breadth of Wales knowing that this will not only lead to God’s Kingdom growing in this land, but that it will also lead to transformation in society, culture and life throughout Wales.


To do this we work tirelessly engaging and equipping men to live fully committed lives for Jesus Christ and in whatever they are doing to continually proclaim the Gospel to all their mates.


We believe that to be gripped by Jesus and to follow Him is the greatest privilege that any of us can have. It is to bring life, hope and the Kingdom of God to the world around us as men of God. We commit to walking with integrity, to lifelong discipleship, to being fully devoted to Jesus and to maintaining a soft heart and a missional mindset.


To fulfil our vision and to make a genuine difference across Wales, CVM Cymru works with and supports the local church, encouraging and resourcing men’s groups in reaching men and leading them to Jesus Christ.


Whether you are starting from scratch or looking to develop your current men's ministry models to be more effective in our rapidly changing culture, our locally based teams have years of ministry experience across Wales and beyond. We want to provide you with any support, in any way we can, in every area of men’s outreach ministry. CVM has an incredible range of resources available, and CVM Cymru is offering an ever-growing range of bespoke resources and events for Wales itself.


Please do get in touch with us if you would like to partner with us on this great mission.
Mae gan CVM Cymru un nod a gweledigaeth gref: dweud wrth ddynion am neges Iesu Grist sy'n newid bywydau. Yr ydym yn gweithio'n greadigol i ddod â'r un neges hon i ddynion, ar hyd a lled Cymru gan wybod y bydd hyn nid yn unig yn arwain at Deyrnas Dduw yn tyfu yn y tir hwn, ond y bydd hefyd yn arwain at drawsnewid mewn cymdeithas, diwylliant a bywyd ledled Cymru.

I wneud hyn rydym yn gweithio'n ddiflino ac yn arfogi dynion i fyw bywydau cwbl ymroddedig i Iesu Grist ac ym mha beth bynnag y maent yn ei wneud i hawlio'r Gospel yn barhaus i'w ffrindiau i gyd.

Credwn mai cael ein hachub gan Iesu a'i ddilyn ef yw'r fraint fwyaf y gall unrhyw un ohonom ei chael. Mae i ddod â bywyd, gobaith a Teyrnas Dduw i'r byd o'n cwmpas fel dynion Duw. Rydym yn ymrwymo i gerdded gydag uniondeb, i ddisgyblu gydol oes, i gael ei neilltuo'n llawn i Iesu ac i gynnal calon feddal a meddylfryd cenhadol.

Er mwyn cyflawni ein gweledigaeth a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol ledled Cymru, mae CVM Cymru yngweithio gyda'r eglwys leol ac yn ei chefnogi, gan annog ac adnoddau grwpiau dynion i gyrraedddynion a'u harwain at Iesu Grist.

Pa un a ydych yn dechrau o'r dechrau neu'n bwriadu datblygu eich modelau gweinidogaeth dynion presennol i fod yn fwy effeithiol yn ein diwylliantsy'n newid yn gyflym , mae gan eintimau lleol flynyddoedd o brofiad gweinidogaeth ledled Cymru a thu hwnt. Yr ydym am roi unrhyw gymorth ichi,mewn unrhyw ffordd y gallwn , ym mhob maes o weinidogaeth allgymorth dynion. Mae gan CVM ystod anhygoel o adnoddau ar gael, ac mae CVM Cymru yn cynnig ystod gynyddol o adnoddau a digwyddiadau pwrpasol i Gymru ei hun.

cysylltwch â ni os hoffech bartneru â ni ar y daith wych hon.
Partnerships

 • Hope
 • Global Adventure
 • Care
 • Restored
 • New Wine
 • Who Let The Dads Out?
 • Sorted
 • Armed Forces Christian Union
 • Naked Truth Prayer
 • Compassion
 • Ambassadors Football
 • Faith within Fitness
 • Christian Golf Society
 • Frontiers
 • Engage
 • Mission Direct
 • Christian Police Association
 • Covenant Eyes